Báo cáo hoạt động Công ty quý 1/2020 trình ĐHĐCĐ

15/05/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 119b/BC-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

QUÝ I NĂM 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH
 1. Thực hiện chỉ tiêu HĐQT giao

STT

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch HĐQT giao

Thực hiện

Tỷ lệ thực hiện so KH

1

Quý I

 

7,149

 

2

Lũy kế cả năm 2020

 

7,149

 

 1. Một số chỉ tiêu cơ bản khác

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

31/03/2020

31/12/2019

Tăng/giảm so với 31/12/2019

Tổng tài sản

Triệu đồng

1,129,471

1,187,306

-4.87%

Vốn điều lệ

Triệu đồng

480,060

480,060

0.00%

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

490,979

489,034

0.40%

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 1. Đầu tư tài chính
  1. Đầu tư cổ phiếu
  2. Đầu tư tiền gửi
  3. Đầu tư trái phiếu
 2. Kinh doanh Bất động sản:
  1. Dự án 508
  2. Dự án Nam An Khánh
 3. Cho thuê và kinh doanh tài sản
  1. Cho thuê ô-tô
  2. Cho thuê tài sản khác
  3. Kinh doanh thiết bị văn phòng
 4. Dịch vụ quản lý tòa nhà
 5. Các dịch vụ khác
 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
 1. Công tác Đảng
 2. Hoạt động Công đoàn
 3. Hoạt động Đoàn thanh niên

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II/2020

 1. Mục tiêu:

Ban điều hành đặt mục tiêu tiếp tục phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý II đặt ra.

 1. Phương hướng:
 • Đầu tư:
 • Lựa chọn các kênh đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả nhất vào các khoản đầu tư an toàn;
 • Quản lý tốt phần vốn đã đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết.
 • Dịch vụ:
 • Tận dụng cơ hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đặc biệt chú trọng đến những hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống BIDV.
 • Chú trọng phát triển sản phẩm mới;
 • Tiếp tục quyết liệt xử lý dự án bất động sản phục vụ cán bộ BIDV;
 1. Giải pháp
 • Hội đồng quản trị
 • Chỉ đạo sát sao các hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Đưa ra các giải pháp, ý tưởng mở rộng hoặc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 • Ban điều hành
 • Bám sát các chỉ đạo của HĐQT, triển khai và nâng cao hiệu quả từng hoạt động nghiệp vụ;
 • Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành các đơn vị phòng ban, kịp thời khuyến khích, điều chỉnh khi cần thiết.
 • Tìm kiếm các dự án mới an toàn, hiệu quả mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn tồn đọng về dự án Bất động sản 508.
 • Các phòng ban/đơn vị/chi nhánh trực thuộc Công ty
 • Tập trung, bám sát, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu/nhiệm vụ được giao;
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Tìm kiếm và đề xuất các dự án/nghiệp vụ mới cho Công ty.

 

Trên đây là Báo cáo hoạt động quý I/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Ban điều hành;

- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

(Đã ký)

 

 

Hà Trung Nghĩa

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN