Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

16/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 07 /TM-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  09  tháng 6  năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ 14h00, ngày 22/06/2020
  2. Địa điểm: Số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  3. Thành phần tham dự: Các cổ đông của CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực là các Công đoàn cơ sở BIDV trên địa bàn Hà Nội theo danh sách của Công ty chốt ngày 31/5/2020. (Các cổ đông ngoài địa bàn Hà Nội sẽ tham gia ý kiến bằng văn bản).
  4. Nội dung Đại hội: Công bố tại website www.nganluc.vn
  5. Thời hạn đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
  • Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm) thông qua đường bưu điện về địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực - Tầng 6, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc gửi email vào địa chỉ: codong@nganluc.vn trước ngày 19/06/2020.
  • Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân; giấy ủy quyền (nếu đi họp thay).

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Bộ phận cổ đông theo số Hotline: 024.730.44688 (Ext: 1) để được giải đáp.

Rất mong sự có mặt đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Website

- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Xuân Hoàng

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

BÌNH LUẬN CỦA BẠN