Nghị quyết giới hạn số cổ phần mua cổ phiếu quỹ

01/10/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  27  tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Giới hạn số cổ phần mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Căn cứ:

  • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (NIAD);

- Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2014 của Đại hội đồng cổ đông;

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 03/02/2016 của HĐQT về phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2016;

  • Theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 664/TT-NIAD ngày 27/06/2016 v/v Giới hạn số cổ phần mua cổ phiếu quỹ trên 01 người góp vốn;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt giới hạn số cổ phần mua cổ phiếu quỹ trên một người góp vốn như sau:

  1. Công ty chỉ mua lại phần vốn góp của những đối tượng đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2014 và Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 03/02/2016 với số lượng cổ phần mua lại là 4.500CP (Bốn nghìn năm trăm cổ phần)/01(một) người góp vốn.
  2. Công ty không thực hiện mua lại những phần vốn mà người góp vốn nhận chuyển nhượng từ người khác.
  3. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01/06/2016.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc NIAD triển khai mua lại cổ phần theo quy định tại 1 Nghị quyết này theo đúng các quy định pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc NIAD và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: (         bản)

  • Như Điều 3;
  • Lưu: TK HĐQT, P.KH&QLĐT.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hoàng

BÌNH LUẬN CỦA BẠN