Thông báo về việc ngừng nhận hồ sơ đề nghị NIAD mua lại cổ phần năm 2019

07/06/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số:  171/TB-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                Hà Nội, ngày  06 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

V.v Ngừng nhận hồ sơ đề nghị NIAD mua lại cổ phần năm 2019

 

Căn cứ:

 • Điều lệ CTCP Đầu tư và phát triển Ngân Lực (NIAD);
 • Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2014 của Đại hội đồng cổ đông;
 • Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị NIAD;
 • Thông báo số 146/TB-NIAD  ngày 15/5/2019 của CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực;
 • Tình hình thực tế,

Tính đến hết ngày 06/6/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị mua lại cổ phần của người góp vốn theo thông báo số 146/TB-NIAD  ngày 15/5/2019 với tổng giá trị cổ phần đề nghị mua lại tương ứng với 3.000.000.000đ.

Như vậy, số hồ sơ Công ty nhận được đã đủ hạn mức mua lại cổ phần năm 2019 theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị NIAD.

Vậy Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông (Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và Người góp vốn như sau:

 1. Kể từ ngày 07/6/2019, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị Công ty mua lại phần vốn góp của cổ đông, người góp vốn cho đến khi có chủ trương mới của Hội đồng quản trị.
 2. Những hồ sơ Công ty đã nhận trước đó được thực hiện mua lại vào ngày 25/6/2019 nếu đủ điều kiện quy định.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Ms An – Ban Kế hoạch Nguồn vốn – Khối Kinh doanh để được hỗ trợ và giải đáp, điện thoại: (024)73044688 (số máy lẻ: 1), email: codong@nganluc.vn, website: nganluc.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực trân trọng thông báo để Quý cổ đông, người góp vốn được biết!

 

 

Nơi nhận: (….bản)

 • Cổ đông, người góp vốn NIAD;
 • HĐQT, BKS (để b/c);
 • Website;
 • Lưu: VT.

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa

 

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Chính sách bảo mật thông tin |
dathongbao
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa