Báo cáo hoạt động Công ty năm 2017 trình ĐHĐCĐ

01/10/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 42a/BC-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018   

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH
 1. Thực hiện chỉ tiêu HĐQT giao

 Kế hoạch LNTT (trđ.)

 Thực hiện

(trđ.)

Tỷ lệ %
hoàn thành KH

36,552

42,295

116%

Ghi chú:

- KHKD 2017 HĐQT giao là 46,000 tr đồng (trong đó bao gồm 9,448 tr đồng Hoàn nhập dự phòng 584).

- Trong năm 2017 Công ty chưa thực hiện thu hồi được vốn góp từ dự án 584, vì vậy KHKD 2017 sẽ điều chỉnh giảm phần hoàn nhập này, từ mức 46,000 tr đồng xuống còn 36,552 tr đồng.

 1. Một số chỉ tiêu cơ bản khác

Chỉ tiêu

Đơn vị

Thực hiện 2016

Thực hiện 2017

Trđ.

(+%) so TH 2017

1. Tổng tài sản

Trđ.

2,597,678

1,294,483

-50.17%

2. Vốn chủ sở hữu

Trđ.

472,873

464,220

-1.83%

3. Chỉ số tài chính

 

 

 

 

- ROA

%

1.35 %

1.65%

22.39%

- ROE

%

6.68%

6.84%

2.38%

- Giá trị sổ sách (BV)

Đồng

11,218

11,205

-0.12%

- Lợi nhuận tính trên một cổ phần (EPS)

Đồng/cp

723

724

0.14%

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
 1. Đầu tư tài chính
  1. Tự doanh chứng khoán
  2. Đầu tư trái phiếu
  3. Đầu tư tiền gửi
 2. Kinh doanh Bất động sản:
 3. Cho thuê và kinh doanh tài sản
  1. Cho thuê ô-tô
  2. Cho thuê tài sản khác
  3. Cung cấp thiết bị văn phòng
 4. Dịch vụ quản lý tòa nhà
 5. Các dịch vụ khác
 1. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
 1. Công tác Đảng
 2. Hoạt động công đoàn
 3. Hoạt động Đoàn thanh niên

 

PHẦN II: MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG 2018

 1. Mục tiêu 2018:

Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty sẽ phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018 theo phương án sau:

 • Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng.
 • Tỷ lệ thanh toán cổ tức 2018 dự kiến: 7 đến 9%/mệnh giá.
 • II. Phương hướng:
 1. Đầu tư:
 • Lựa chọn các kênh đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả nhất vào các khoản đầu tư an toàn;
 • Quản lý tốt phần vốn đã đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết.
 1. Dịch vụ:
 • Tận dụng cơ hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đặc biệt chú trọng đến những hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống BIDV.
 1. Chú trọng phát triển sản phẩm mới;
 2. Tiếp tục quyết liệt xử lý các dự án bất động sản phục vụ cán bộ BIDV;
 3. Phấn đấu trả cổ tức năm 2018 cao hơn lãi suất tiền gửi.
 1. Giải pháp
 1. Hội đồng quản trị
 • Chỉ đạo sát sao các hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Hỗ trợ công ty làm việc với Ban lãnh đạo BIDV để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Đưa ra các giải pháp, ý tưởng mở rộng hoặc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 1. Ban điều hành
 • Bám sát các chỉ đạo của HĐQT, triển khai và nâng cao hiệu quả từng hoạt động nghiệp vụ;
 • Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành các đơn vị phòng ban, kịp thời khuyến khích, điều chỉnh khi cần thiết
 • Tìm kiếm các dự án mới an toàn, hiệu quả mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Tích cực làm việc với Ban lãnh đạo BIDV, các phòng/ban/chi nhánh liên quan để phát triển các sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn tồn đọng về dự án Bất động sản 508 và 584 thu hồi vốn trong năm 2018.
 1. Các phòng/đơn vị/chi nhánh trực thuộc Công ty
 • Tập trung, bám sát, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu/nhiệm vụ được giao;
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình;
 • Tìm kiếm và đề xuất các dự án/nghiệp vụ mới cho Công ty.

 

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, mục tiêu phương hướng năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Ban điều hành;

- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

(Đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa

BÌNH LUẬN CỦA BẠN