Nghị quyết kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2018

01/10/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  24  tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v. Kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2018

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (NIAD);

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực ngày 24/01/2018;

- Đề xuất của Tổng giám đốc,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2018

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền Tổng giám đốc tiến hành mua lại cổ phần NIAD năm 2018 như sau:

      1. Từ 25/01/2018 trở về trước: mua lại cổ phần NIAD của các đối tượng đã nộp hồ sơ rút vốn hợp lệ trước 26/01/2018 theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 23/01/2017 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 25/9/2017 của Hội đồng quản trị.

      2. Từ 26/01/2018 cho đến hết năm 2018:

      2.1. Đối tượng mua lại cổ phần:

a) Người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo;

b) Người góp vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

c) Người góp vốn bị chết; mất tích.

      2.2. Giá mua lại cổ phần của các đối tượng nêu trên: 10.000VND/cổ phần;

      2.3. Thời hạn thanh toán tiền mua lại cổ phần: sau 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và đối chiếu xác thực thông tin.

      3. Nguồn vốn mua lại cổ phần: Vốn chủ sở hữu của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018;

2. Tổng giám đốc thực hiện các nội dung ủy quyền theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết này và đảm bảo tuân thủ các quy định của luật;

      3. Đối với các trường hợp đặc biệt khác: Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể;

4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: (         bản)

  • Như khoản 3, Điều 2;
  • Lưu: HĐQT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hoàng

BÌNH LUẬN CỦA BẠN