NIAD tiên phong cung cấp xe chở bình chứa phóng xạ

THÔNG BÁO Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

09:53 17/05/2019

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 13/2019/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  08  tháng 05 năm 2019   

 

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

        

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, từ 14h30’ đến 18h00’ ngày 25/4/2019, tại Tầng 21 Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã diễn ra thành công tốt đẹp với thành phần và nội dung như sau:

 1. Hình thức tổ chức Đại hội: họp tập trung
 2. Thành phần tham dự Đại hội:

Thành phần chính tham dự đại hội gồm có:

 • 65/69 cổ đông của Công ty (chiếm 99,31% số cổ phần có quyền biểu quyết) trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (vắng 04 cổ đông);
 • Hội đồng quản trị Công ty;
 • Ban kiểm soát Công ty;
 • Ban điều hành;
 • Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
 1. Các tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo và tờ trình:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 của Tổng giám đốc;
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 của HĐQT;
 • Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018;
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018;
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019;
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 • Tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2018;
 • Tờ trình v/v đầu tư dự án bất động sản.
 1. Đại hội vinh dự được Ban lãnh đạo BIDV gửi lẵng hoa chúc mừng.
 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị tặng cờ thi đua cho cho Tập thể cán bộ nhân viên Công ty năm 2018 để khen thưởng cho những nỗ lực của cán bộ Công ty, trong môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn, Công ty vẫn đạt được một số kết quả nổi bật, làm tiền đề cho sự phát triển vững mạnh của Công ty trong tương lai.
 3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

6.1. Trả cổ tức năm 2018

Ý kiến cổ đông:

Cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt (ý kiến của Đại diện cổ đông BIDV Quảng Ngãi và VID Public Bank) và xin được trả lại vốn góp cho Công ty do không còn công tác tại đơn vị (ý kiến của Đại diện cổ đông VID Public Bank).

Công ty trả lời:

Tâm lý của cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt. Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay, Công ty đã cố gắng trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tổng giá trị cổ tức bằng tiền mặt đã trả (lũy kế đến hết 2017) là 22.010.000đ cho mỗi suất góp vốn 4.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 48,91%.

Nay, Công ty đang cần nguồn vốn để đầu tư các dự án mới;

Việc trả cổ tức bằng cổ phần đem lại lợi ích lâu dài, tạo đà phát triển cũng như hiệu quả lớn hơn cho Công ty đồng thời Công ty có thể mở rộng đối tượng mua cổ phiếu quỹ (người góp vốn là cán bộ BIDV nghỉ hưu).

Cổ đông, người góp vốn tự nguyện góp vốn mua cổ phần của Công ty là xác định đồng hành cùng Công ty, cần có trách nhiệm với Công ty, vì sự phát triển của Công ty. Đây là lúc HĐQT kêu gọi cổ đông góp sức với Công ty.

Đối với các trường hợp muốn rút vốn không thuộc đối tượng Công ty mua lại thì trong đơn vị chuyển nhượng cho nhau hoặc chuyển nhượng cho cán bộ BIDV đơn vị khác và thông qua Công ty hoàn tất thủ tục.

6.2. Đầu tư dự án bất động sản

(i) Ý kiến cổ đông:

Đề nghị Công ty làm rõ trạng thái của tài sản: đất thuê 40 năm (từ 2002 đến 2042) tức là chỉ còn 23 năm, trong thời gian đầu tư theo đề xuất của Công ty là 47 năm (từ 2019 đến 2065), nhiều hơn 24 năm so với thời hạn cho thuê đất (ý kiến của Đại diện cổ đông BIDV Thăng Long).

Công ty trả lời:

Theo quy định của pháp luật, đối với các bất động sản cho thuê, khi hết thời hạn thuê, nhà nước ưu tiên cấp quyền sử dụng đất cho người sử dụng là NIAD trong trường hợp NIAD triển khai dự án này.

(ii) Ý kiến cổ đông:

Hình thức đầu tư NIAD mua lại quyền sử dụng đất và công trình trên đất là như thế nào? Việc mua tài sản có qua đấu giá và tòa án không? Về mặt pháp lý thực hiện việc mua như thế nào? (ý kiến của Đại diện cổ đông BIDV Thăng Long).

Công ty trả lời:

         Theo quy định của Luật chỉ được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Nếu bên vay (chủ sở hữu của tài sản) bán tài sản thế chấp đủ tiền để trả nợ Ngân hàng thì không cần phải qua hình thức đấu giá và tòa án.

Trường hợp NIAD quyết định đầu tư dự án này thì NIAD sẽ thuê tư vấn thủ tục pháp lý để đảm bảo đúng luật, tài sản cũng sẽ được xác định thông qua đơn vị thẩm định giá.

(iii) Ý kiến cổ đông:

Việc thẩm định lại dự án này như thế nào? (ý kiến của Đại diện cổ đông BIDV Quảng Ngãi).

Công ty trả lời:

Tại Đại hội lần này, Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương và ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư. Để khách quan, HĐQT sẽ thành lập Hội đồng thẩm định và mời lãnh đạo một số Chi nhánh của BIDV tham gia Hội đồng để xem xét, thẩm định dự án, đảm bảo hiệu quả mới quyết định đầu tư.

(iv) Ý kiến cổ đông:

Đầu tư Dự án BĐS ảnh hưởng đến mức chi trả cổ tức như thế nào?

Công ty trả lời:

Theo số liệu tính toán, việc đầu tư dự án sẽ làm giảm nhẹ lợi nhuận của Công ty trong 3 năm đầu, thời gian đầu tư còn lại, lợi nhuận sẽ tăng mạnh.

Trong thời gian 3 năm đầu, HĐQT sẽ yêu cầu Ban điều hành phải tìm cách bù đắp lợi nhuận bằng hoạt động khác.

6.3. Thay đổi tổ chức Công đoàn BIDV Trung ương

Ý kiến cổ đông:

Công đoàn BIDV Trung ương sắp tới sẽ cơ cấu lại thành các công đoàn cơ sở các Ban tại Trụ sở chính, khi đó Công đoàn BIDV Trung ương sẽ không còn là đại diện cổ đông, người góp vốn của Trụ sở chính BIDV, Công đoàn thông báo để NIAD có hướng tiếp theo.

Việc cơ cấu lại Công đoàn BIDV Trung ương là do Công đoàn BIDV Trung ương quá đông, quy mô rộng, quyền lợi hướng đến Đoàn viên không sát nên phải cơ cấu lại theo hướng nơi nào có chi bộ Đảng nơi đó có công đoàn, nơi nào ít quá thì ghép lại theo tính chất chuyên môn.

Công ty trả lời:

Tới đây, khi Công đoàn BIDV Trung ương giải thể và thành lập các CĐCS các Ban, Trung tâm thuộc Trụ sở chính, Công ty sẽ có phương án quản lý cổ đông, người góp vốn phù hợp.

 1. Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả biểu quyết như sau:

STT

Nội dung đã được thông qua

Tỷ lệ

tán thành

1

Báo cáo tài chính 2018

100%

2

Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018

98%

3

Phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phần của Công ty

90%

4

Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019

100%

5

Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

100%

6

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án BĐS và ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, ký kết các hợp đồng, văn bản phát sinh liên quan đến việc đầu tư dự án

96%

Trên đây là kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, trân trọng thông báo để toàn thể cổ đông, người góp vốn được biết.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận ( bản):

- Cổ đông, người góp vốn;

- Ban Lãnh đạo BIDV;

- HĐQT, BKS;

- Ban TGĐ;

- Website (để đăng);

- Lưu: TK HĐQT.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa

File đính kèm

 

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN
Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin |
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa