Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/nganluc/domains/nganluc.vn/public_html/modules/investor/function_investor.php on line 14 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

01/10/2018

Cc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 16/2018/NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Ý kiến thống nhất của các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/3/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Tổng giám đốc; Báo cáo Quản trị Công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với các nội dung chủ yếu sau:

Tổng tài sản:

1.294.483 trđ

Vốn góp của chủ sở hữu:

480.060 trđ

Lợi nhuận trước thuế:

42.295 trđ

Lợi nhuận sau thuế:

32.042 trđ

Điều 2. Thống nhất thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể:

STT

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

1

Lợi nhuận trước thuế TNDN

     42.295.065.209

2

Thuế TNDN hiện hành

     10.169.400.045

3

Thuế TNDN hoãn lại

           83.692.821

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN

     32.041.972.343

5

Trích Quỹ đầu tư phát triển 2%

     640.839.447

6

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4%

      1.281.678.894

7

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ

     30.119.454.002

8

Trừ chi phí thuế theo quyết toán thuế 5 năm 2012-2016

           89.874.072

9

Lợi nhuận còn lại các năm trước

      1.057.550.772

10

Lợi nhuận còn lại để chi trả cổ tức

     31.087.130.702

11

Trả cổ tức tương ứng tỷ lệ 7,34%/mệnh giá

 3.300.000đ/4.500CP

Điều 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể:

 1. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018, cụ thể:
 1. Thù lao Chủ tịch HĐQT: 20 triệu đồng/tháng.
 2. Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng.
 3. Thù lao Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/người/tháng.
 1. Thù lao Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể:
 1. Thù lao Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng.
 2. Thù lao Thành viên BKS: 3 triệu đồng/người/tháng.
 3. Thù lao Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng.

Điều 4. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

I / Phê chuẩn những người có tên dưới đây thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị NIAD:

1. Ông Trần Huy Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thành viên HĐQT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II / Phê chuẩn những người có tên dưới đây thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát NIAD:

1. Bà Hoàng Thị Bích Thủy - Trưởng BKS

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên BKS.

III / Phê chuẩn những người có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

1. Bà Nguyễn Thị Anh Nga - Phó giám đốc Ban Pháp chế BIDV

2. Bà Dương Thị Oanh - Phó giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Nội

IV / Phê chuẩn những người có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát thay thế:

1. Bà Phạm Thị Hồng Vân - Trưởng phòng thuộc Ban Tài chính BIDV

2. Ông Vũ Quang Thọ - Phó trưởng phòng - Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Ban kiểm soát BIDV

V / Hiệu lực bổ nhiệm:

Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay thế có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ hiện hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Sửa đổi nội dung Điều 1, Khoản 2, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực về Địa chỉ Trụ sở chính (theo địa chỉ mới: 263 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.).

2. Căn cứ Khoản 1, Điều này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi, cập nhật nội dung này vào Điều lệ Công ty và tiến hành sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận: (         bản)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hoàng

 • ĐHĐCĐ;
 • HĐQT Công ty;
 • Ban Kiểm soát;

(để b/c)

 • TGĐ (để t/h);
 • Lưu: TK HĐQT.