Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

14/06/2019
NQDHCD2019_1
trang2

 

NQDHCD2019_3

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN