Thông báo thanh toán cổ tức năm 2019

24/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 275/TB-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Thanh toán cổ tức năm 2019

 

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 19/2020/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2020;

          Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực trân trọng thông báo về việc thanh toán cổ tức của năm 2019 tới toàn thể cổ đông của Công ty như sau:

 1. Kế hoạch thanh toán cổ tức:
 1. Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 750 đồng);
 2. Thời điểm chốt thanh toán cổ tức: 30/06/2020;
 3. Thời gian thanh toán: 31/07/2020;
 4. Giá trị thanh toán cổ tức: 3.645.000đ/4.860 cổ phần.

Trong đó:

 • Thuế TNCN 5% Công ty giữ lại để quyết toán thuế: 165.000đ/4.860 cổ phần;
 • Phần thanh toán sau thuế cho Quý cổ đông: 3.462.750đ/4.860 cổ phần.
 1. Phương thức thanh toán cổ tức:

Công ty gửi phiếu đối chiếu và danh sách người góp vốn thuộc CĐCS để Công đoàn cơ sở xác nhận và đề nghị Công ty thanh toán cổ tức theo 1 trong 3 phương thức sau:

  1. Chuyển toàn bộ tiền cổ tức vào tài khoản của CĐCS: CĐCS xác nhận vào Phiếu đối chiếu. Công ty sẽ thực hiện chuyển tiền cổ tức về tài khoản của các CĐCS theo Phiếu đối chiếu được CĐCS xác nhận;
  2. Ủy quyền cho NIAD chuyển toàn bộ tiền cổ tức trực tiếp cho NGV: CĐCS xác nhận vào Phiếu đối chiếu ủy quyền cho Công ty và gửi kèm danh sách thông tin tài khoản NGV gửi cho Công ty. Công ty sẽ thực hiện chuyển tiền cổ tức về tài khoản của NGV theo danh sách;
  3. Chuyển một phần cổ tức cho CĐCS, phần còn lại ủy quyền NIAD chuyển trực tiếp cho NGV: CĐCS xác nhận vào Phiếu đối chiếu ghi rõ số tiền cổ tức chuyển vào tài khoản CĐCS và số tiền cổ tức ủy quyền cho Công ty chuyển trực tiếp cho NGV + danh sách thông tin tài khoản NGV. Công ty thực hiện chuyển tiền về tài khoản của CĐCS và tài khoản của NGV theo danh sách;
 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Công ty gửi hồ sơ thanh toán cổ tức tới CĐCS bao gồm:
 • Thông báo v/v thanh toán cổ tức năm 2019;
 • Phiếu đối chiếu danh sách thanh toán cổ tức 2019;
 • Danh sách người góp vốn nhận cổ tức tại CĐCS (Phụ lục 01);

*CĐCS vui lòng gửi email vào địa chỉ codong@nganluc.vn để Công ty gửi file mềm các Phụ lục.

 1. Công đoàn cơ sở thực hiện đối chiếu thông tin trả cổ tức, xác nhận gửi lại cho Công ty gồm:
 • Phiếu đối chiếu;
 • Phụ lục 01 Danh sách NGV (nếu chọn phương thức thanh toán b hoặc c tại mục 5 phần I). Trường hợp thay đổi thông tin tài khoản của người góp vốn, CĐCS sửa trực tiếp trên Phụ lục 01 ghi rõ “thay đổi thông tin tài khoản” ở phần ghi chú  và gửi lại cho Công ty.
 1. Đối với trường hợp NGV không được CĐCS xác nhận: Đề nghị CĐCS hỗ trợ thông báo v/v thanh toán cổ tức 2019 của Công ty tới NGV. NGV thực hiện gửi hồ sơ về Công ty bao gồm:
 • Giấy đề nghị thanh toán cổ tức 2019 (Phụ lục 02);
 • CMT photo mới nhất.
 1. Thời gian gửi hồ sơ cho Công ty: chậm nhất ngày 30/07/2020;

* Ngày 31/07/2020, những trường hợp chưa gửi xác nhận lại cho Công ty, Công ty sẽ chuyển tiền cổ tức 2019 cho NGV vào số tài khoản của NGV đã nhận cổ tức 2017 (nếu tài khoản này còn hoạt động).

 1. Địa chỉ gửi hồ sơ cho Công ty:
  1. Gửi bản giấy theo địa chỉ:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực – Ban Kế hoạch Nguồn vốn

Tầng 6, số 263 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 73044688 – Ext: 1

  1. Gửi Phiếu đối chiếu bản scan và Danh sách NGV file excel về địa chỉ: codong@nganluc.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ bộ phận cổ đông theo số ĐT: (024) 73044688 – Ext: 1

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HĐQT, BKS (để báo cáo)

- Lưu VT, KHNV

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  

 (Đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN