THÔNG BÁO V/v Thanh toán cổ tức năm 2017

01/10/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 132/TB-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  11  tháng 04 năm 2018    

THÔNG BÁO

V/v Thanh toán cổ tức năm 2017

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/2018/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2018;

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực trân trọng thông báo về việc thanh toán cổ tức của năm 2017 tới toàn thể cổ đông, Công đoàn cơ sở (CĐCS), người góp vốn (NGV) của Công ty như sau:

 1. Kế hoạch thanh toán cổ tức:
 1. Giá trị thanh toán cổ tức:3.300.000đ/4.500 cổ phần (tương đương tỷ lệ cổ tức xấp xỉ 7,33%/mệnh giá)

Trong đó:

 • Thuế TNCN 5% Công ty giữ lại để quyết toán thuế: 165.000đ/4.500 cổ phần;
 • Phần thanh toán sau thuế cho Quý cổ đông/NGV: 3.135.000đ/4.500cổ phần.
 1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 31/3/2018.
 2. Ngày thanh toán cổ tức: Từ ngày 21/5/2018.
 3. Phương thức thanh toán cổ tức:

Công ty sẽ gửi phiếu đối chiếu và danh sách NGV thuộc CĐCS để Công đoàn cơ sở xác nhận và đề nghị Công ty thanh toán cổ tức theo 1 trong 3 trường hợp sau:

  1. Phương thức 1 - Chuyển toàn bộ tiền cổ tức vào tài khoản của CĐCS: CĐCS xác nhận vào Phiếu đối chiếu, Công ty sẽ thực hiện chuyển tiền cổ tức về tài khoản của các CĐCS theo Phiếu đối chiếu được CĐCS xác nhận;
  2. Phương thức 2 - Ủy quyền cho NIAD chuyển toàn bộ tiền cổ tức trực tiếp cho NGV:CĐCS xác nhận vào Phiếu đối chiếu ủy quyền cho Công ty và gửi kèm danh sách thông tin tài khoản NGV gửi cho Công ty. Công ty sẽ thực hiện chuyển tiền cổ tức về tài khoản của NGV theo danh sách;
  3. Phương thức 3 – Chuyển một phần cổ tức cho CĐCS, phần còn lại ủy quyền NIAD chuyển trực tiếp cho NGV:CĐCS xác nhận vào Phiếu đối chiếu ghi rõ số tiền cổ tức chuyền vào tài khoản CĐCS và số tiền cổ tức ủy quyền cho Công ty chuyển trực tiếp cho NGV + danh sách thông tin tài khoản NGV. Công ty thực hiện chuyển tiền về tài khoản của CĐCS và tài khoản của NGV theo danh sách;
  4. Đối với trường hợp NGV không được CĐCS xác nhận do không còn làm việc tại CĐCS: Đề nghị CĐCS hỗ trợ thông báo thông tin thanh toán cổ tức 2017 của Công ty tới NGV. NGV thực hiện gửi hồ sơ về Công ty theo hướng dẫn tại khoản 2.2 mục II dưới đây để nhận cổ tức;
  5. Đối với trường hợp NGV thuộc các CĐCS giải thể:NGV thực hiện gửi hồ sơ về Công ty theo hướng dẫn tại khoản 2.2 mục II dưới đây để nhận cổ tức.
 1. Tổ chức thực hiện:
 1. Công ty gửi hồ sơ thanh toán cổ tức tới CĐCS bao gồm:
 • Thông báo v/v thanh toán cổ tức năm 2017;
 • Phiếu đối chiếu danh sách thanh toán cổ tức 2017;
 • Danh sách người góp vốn nhận cổ tức tại CĐCS (Phụ lục 01);
 • Mẫu Danh sách thông tin tài khoản của NGV (Phụ lục 02).

*Trường hợp CĐCS cần file mềm thì gửi email vào địa chỉ codong.niad@gmail.com để Công ty cung cấp.

 1. Hồ sơ đã được đối chiếu gửi về Công ty như sau:
  1. Các CĐCS gửi lại xác nhận cho Công ty gồm:
 • Phiếu đối chiếu;
 • Phụ lục 02 Danh sách thông tin tài khoản NGV (nếu lựa chọn phương thức thanh toán 2 và 3).
  1. NGV thuộc trường hợp 4.4 và 4.5 gửi xác nhận cho Công ty gồm:
 • Giấy đề nghị thanh toán cổ tức 2017 – Phụ lục 03;
 • Photo CMT mới nhất.
 1. Thời gian gửi hồ sơ cho Công ty: chậm nhất ngày 04/05/2018;

* Đến ngày 31/05/2018, nếu NGV thuộc trường hợp 4.4 và 4.5 mục I chưa gửi xác nhận cho Công ty, cổ tức 2017 của Công ty sẽ được tự động chuyển cho NGV vào số tài khoản của NGV đã nhận cổ tức 2016 (nếu tài khoản này còn hoạt động).

 1. Địa chỉ gửi hồ sơ cho Công ty:
  1. Gửi bản giấy theo địa chỉ:

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực – P. Kinh doanh Tổng hợp

Tầng 11, Tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.00404

  1. Gửi Phiếu đối chiếu bản scan và Danh sách NGV file excel về địa chỉ: codong.niad@gmail.com

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mrs An – DĐ: 012.1515.1289, cố định: 024.22200404.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Cổ đông, CĐCS, NGV

- HĐQT, BKS (để báo cáo)

- Lưu VT, KDTH

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Đỗ Sỹ Tiến

BÌNH LUẬN CỦA BẠN