Báo cáo hoạt động Công ty 9 tháng năm 2020 trình ĐHĐCĐ

18/11/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 390b/BC-NIAD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  15  tháng 10 năm 2020

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

9 THÁNG NĂM 2020

 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và phát triển Ngân Lực

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH

 1. Thực hiện theo kế hoạch

STT

Chỉ tiêu

Lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch HĐQT giao

Thực hiện

Tỷ lệ thực hiện so KH

1

Quý I

      8,729

      7,131

82%

2

Quý II

     6,563

   8,083

123%

3

Quý III

  15,216

18,592

122%

4

Quý IV

    7,493

0

0%

5

9 tháng

30,508

33,806

111%

6

Lũy kế cả năm 2020

    38,000

    33,806

89%

 1. Các chỉ tiêu tài chính khác

(Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêu

31/12/2019

30/9/2020

Chênh lệch so với 31/12/2019

Tăng/giảm so với 31/12/2019

TÀI SẢN

 

 

 

 

A. TÀI SẢN NGĂN HẠN

523,395

475,700

(47,695)

-9.11%

   1. Tiền và các khoản tương đương tiền

6,848

4,861

(1,987)

-29.01%

   2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

456,768

393,763

(63,005)

-13.79%

   3. Các khoản phải thu ngắn hạn

41,174

72,313

31,140

75.63%

   4. Hàng tồn kho

11,111

2,311

(8,800)

-79.20%

   5. Tài sản ngắn hạn khác

7,495

2,452

(5,043)

-67.29%

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

663,911

660,118

(3,793)

-0.57%

   1. Các khoản phải thu dài hạn

48,081

47,856

(225)

-0.47%

   2. Tài sản cố định

189,423

162,941

(26,482)

-13.98%

   3. Tài sản dở dang dài hạn

394,951

433,817

38,866

9.84%

   4. Đầu tư tài chính dài hạn

31,117

15,504

(15,614)

-50.18%

   4. Tài sản dài hạn khác

338

-

(338)

-100.00%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1,187,306

1,135,818

(51,488)

-4.34%

NGUỒN VỐN

-

-

-

 

A. NỢ PHẢI TRẢ

698,272

666,232

(32,039)

-4.59%

   1. Nợ ngắn hạn

569,349

538,275

(31,074)

-5.46%

   2. Nợ dài hạn

128,923

127,957

(966)

-0.75%

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

489,034

469,586

(19,449)

-3.98%

   1. Vốn chủ sở hữu

489,034

469,586

(19,449)

-3.98%

      Trong đó:

-

-

-

 

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu

480,060

480,060

-

0.00%

+ Cổ phiếu quỹ

(44,088)

(50,649)

(6,561)

14.88%

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

53,063

40,175

(12,888)

-24.29%

+ Nguồn kinh phí và quỹ khác

-

-

-

 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1,187,306

1,135,818

(51,488)

-4.34%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 1. Đầu tư tài chính
  1. Đầu tư cổ phiếu
  2. Đầu tư tiền gửi
  3. Đầu tư trái phiếu
 2. Kinh doanh Bất động sản:
  1. Dự án 508
  2. Dự án Nam An Khánh
 3. Cho thuê và kinh doanh tài sản
  1. Cho thuê ô-tô
  2. Cho thuê tài sản khác
  3. Kinh doanh thiết bị văn phòng
 4. Dịch vụ quản lý tòa nhà
 5. Các dịch vụ khác

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

 1. Công tác Đảng
 2. Hoạt động Công đoàn
 3. Hoạt động Đoàn thanh niên

 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ

 1. Mục tiêu:

Ban điều hành đặt mục tiêu tiếp tục phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý IV đặt ra.

 1. Phương hướng:
 • Đầu tư:

- Lựa chọn các kênh đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả vào các khoản đầu tư an toàn;

- Quản lý tốt phần vốn đã đầu tư góp vốn.

 • Dịch vụ:

- Tận dụng cơ hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đặc biệt trú trọng đến những hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống BIDV.

 • Chú trọng phát triển sản phẩm mới.
 • Tiếp tục quyết liệt xử lý dự án bất động sản phục vụ cán bộ BIDV;
 1. Giải pháp
 • Hội đồng quản trị

- Chỉ đạo sát sao các hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Đưa ra các giải pháp, ý tưởng mở rộng hoặc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

 • Ban điều hành
 • Bám sát các chỉ đạo của HĐQT, triển khai và nâng cao hiệu quả từng hoạt động nghiệp vụ;

- Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành các đơn vị phòng ban, kịp thời khuyến khích, điều chỉnh khi cần thiết.

- Tìm kiếm các dự án mới an toàn, hiệu quả mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn tồn đọng về dự án Bất động sản 508.

 • Các phòng ban/đơn vị/chi nhánh trực thuộc Công ty

- Tập trung, bám sát, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu/nhiệm vụ được giao;

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh;

- Tìm kiếm và đề xuất các dự án/nghiệp vụ mới cho Công ty.

 

        Trên đây là báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân lực, Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

 

 

 

Nơi nhận: (….bản)

 • Như trên;
 • Ban điều hành;
 • Lưu: VT.

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Hà Trung Nghĩa

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN