Văn bản hướng dẫn chi tiết đối tượng bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

01/10/2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 164/VB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  27  tháng 4 năm 2016

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 58/NQ-HĐQT NGÀY 03/02/2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Ngân Lực;

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 03/02/2016 của HĐQT về phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 2016;

            Chủ tịch HĐQT ban hành Văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT, cụ thể:

Điều 1. Quy định chi tiết Khoản a, mục 3 Điều 1 Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 03/02/2016 của HĐQT về đối tượng 1 được ưu tiên mua lại phần vốn góp, gồm các trường hợp sau:

- Người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo;

- Người góp vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Người góp vốn bị chết;

- Người góp vốn bị mất tích;

Để thuận tiện cho việc quản lý vốn của Công ty cũng như tạo tính chủ động cho người góp vốn, Công ty hướng dẫn chi tiết một số nội dung liên quan cụ thể như sau:

1. Người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo: Trường hợp người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo được Công ty mua lại phần vốn góp bị bệnh thuộc danh sách bệnh hiểm nghèo quy định tại Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 v/v xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN, cụ thể như sau:

1. Ung thư

16. Teo cơ tiến triển

30. Bệnh Lupus ban đỏ

2. Nhồi máu cơ tim lần đầu

17. Viêm đa khớp dạng thấp nặng

31. Ghép cơ quan (ghép tim, ghép gan, ghép thận)

3. Phẫu thuật động mạch vành

18. Hoại thư do nhiễm liên cầu khuẩn tan huyết

32. Bệnh lao phổi tiến triển

4. Phẫu thuật thay van tim

19. Thiếu máu bất sản

33. Bỏng nặng

5. Phẫu thuật động mạch chủ

20. liệt hai chi

34. Bệnh cơ tim

6. Đột quỵ

21. Mù hai mắt

35. Bệnh Alzheimer hay sa sút trí tuệ

7. Hôn mê

22. Mất hai chi

36. Tăng áp lực động mạch phổi

8. Bệnh xơ cứng rải rác

23. Mất thính lực

37. Bệnh rối loạn dẫn truyền thần kinh vận động

9. Bệnh xơ cứng cột bên teo cơ

24. Mất khả năng phát âm

38. Chấn thương sọ não nặng

10. Bệnh Parkinson

25. Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

39. Bệnh chân voi

11. Viêm màng não do vi khuẩn

26. Suy thận

40. Nhiễm HIV do nghề nghiệp

12. Viêm não nặng

27. Bệnh nang tuỷ thận

41. Ghép tuỷ

13. U não lành tính

28. Viêm tuỵ mãn tính tái phát

42. Bại liệt

14. Loạn dưỡng cơ

29. Suy gan

 

15. Bại hành tuỷ tiến triển

 

 

2. Người góp vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Các trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được công ty mua lại phần vốn góp thuộc môt trong những hoàn cảnh sau:

- Vợ (chồng), con đẻ của người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo thuộc danh sách nêu tại mục 1 Điều 1 Hướng dẫn này.

- Hoàn cảnh gia đình người góp vốn thuộc diện hộ nghèo (có xác nhận của xã/phường /huyện/tỉnh/thành phố);

- Trường hợp người góp vốn là con duy nhất trong gia đình: bố, mẹ đẻ của người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo thuộc danh sách nêu tại mục 1 Điều 1 Hướng dẫn này.

- Trường hợp vợ (chồng) của người góp vốn là con duy nhất trong gia đình: bố, mẹ đẻ của vợ (chồng) của người góp vốn bị bệnh hiểm nghèo thuộc danh sách nêu tại mục 1 Điều 1 Hướng dẫn này.

Điều 2: Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Hướng dẫn này, các điều khoản khác của Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 03/02/2016 không thay đổi và vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

Điều 3 - Hiệu lực thi hành: Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Hướng dẫn này.

 

Nơi nhận: (         bản)

  • Như Điều 4;
  • Lưu: VT, KHQLĐT.

 

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Trung Hiếu

BÌNH LUẬN CỦA BẠN