THÔNG BÁO Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

20/04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 12 /TB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, từ 8h30’ đến 11h30’ ngày 14/4/2021, tại Tầng 15, số 263 đường Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã diễn ra thành công tốt đẹp với thành phần và nội dung như sau:

 1. Hình thức tổ chức Đại hội: họp tập trung.
 2. Thành phần tham dự Đại hội:

Đến dự Đại hội có:

 • Đại diện cổ đông hoặc được đại diện theo ủy quyền tham dự có mặt là 15 người đại diện cho 39,869,280 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94.15% số cổ phần có quyền biểu quyết;
 • Hội đồng quản trị Công ty;
 • Ban kiểm soát Công ty;
 • Ban điều hành;
 • Cán bộ nhân viên Công ty.
 1. Các tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo và tờ trình:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và mục tiêu, phương hướng năm 2021;
 • Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị năm 2020;
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 5 năm 2016-2021;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020;
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán;
 • Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020;
 • Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021;
 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
 • Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực;
 • Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% các nội dung biểu quyết và thống nhất:
  1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:
 1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2020 (Trđ)

Thực hiện 2020 (Trđ)

Thực hiện / Kế hoạch

+ Trđ

+ %

Lợi nhuận trước thuế

38.000

41.765

3.765

9,9%

 1. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 là 41 tỷ đồng và điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2021 (nếu có) phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế.
  1. Thông qua Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị năm 2020;
  2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
  3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020.
  4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:
 1. Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2020 đã trình tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 • Tổng tài sản tại ngày 31/12/2020 đạt 852.407 triệu đồng
 • Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2020 đạt 480.060 triệu đồng
 • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm tài chính 2020 đạt 41.765 triệu đồng
 • Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm tài chính 2020 đạt 33.110 triệu đồng
 1. Đại hội đã thống nhất thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2020 như sau:
 • Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ: 31,974,641,842 đồng;
 • Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,598,732,000 đồng;
 • Chi trả cổ tức tỷ lệ: 7%. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

 • Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và ngày chi trả cổ tức năm 2020.
  1. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021 theo Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 23/3/2021.
  2. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 23/3/2021.
 • Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
  1. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
 1. Hội đồng quản trị NIAD:
 • Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người
 • Nhân sự Hội đồng quản trị:
 • Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch Công đoàn BIDV;
 • Ông Phan Huy Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn BIDV;
 • Ông Hà Trung Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty;
 • Bà Nguyễn Thị Anh Nga - Đoàn viên CĐCS Ban pháp chế;
 • Bà Dương Thị Oanh - Chủ tịch CĐCS BIDV Hà Nội.
 1. Ban kiểm soát của NIAD:
 • Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
 • Nhân sự Ban kiểm soát:
 • Bà Phạm Thị Hồng Vân - Đoàn viên CĐCS Ban tài chính;
 • Ông Trần Minh Hải - Đoàn viên CĐCS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
 • Ông Vũ Quang Thọ - Đoàn viên CĐCS Ban Kiểm toán nội bộ.

Trên đây là kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, trân trọng thông báo để toàn thể cổ đông, người góp vốn được biết.

Trân trọng!

 

Nơi nhận ( bản):

- Cổ đông, người góp vốn;

- Ban Lãnh đạo BIDV;

- HĐQT, BKS;

- Ban TGĐ;

- Website (để đăng);

- Lưu: TK HĐQT.

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

 

 (đã ký)

 

Trần Xuân Hoàng

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN