Báo cáo hoạt động Công ty năm 2019 trình ĐHĐCĐ

16/06/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 18b/BC-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Thực hiện chỉ tiêu HĐQT giao

Chỉ tiêu

Lợi nhuận trước thuế

Kế hoạch LNTT (Trđ)

Thực hiện (Trđ)

Tỷ lệ thực hiện so với KH

Năm 2019

45.000

47.504

106%

2. Một số chỉ tiêu cơ bản khác

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

31/12/2019

31/12/2018

Tăng/giảm so với 31/12/2018

Tổng tài sản

Triệu đồng

1.187.306

1.017.858

16,65%

Vốn điều lệ

Triệu đồng

480.060

480.060

0,00%

Vốn chủ sở hữu

Triệu đồng

489,034

462.851

5,66%

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

 1. Đầu tư tài chính
  1. Đầu tư cổ phiếu
  2. Đầu tư tiền gửi
  3. Đầu tư trái phiếu
 2. Kinh doanh Bất động sản:
  1. Dự án 508
  2. Dự án Nam An Khánh
 3. Cho thuê và kinh doanh tài sản
  1. Cho thuê ô-tô
  2. Cho thuê tài sản khác
  3. Kinh doanh thiết bị văn phòng
 4. Dịch vụ quản lý tòa nhà
 5. Các dịch vụ khác

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

 1. Công tác Đảng
 2. Hoạt động Công đoàn
 3. Hoạt động Đoàn thanh niên

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2019

TT Số VB Ngày BH Tên văn bản Kết quả thực hiện
1     17/NQ-ĐHĐCĐ 25/4/2019 Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại ĐHCĐ thường niên 2019

HĐQT đã chỉ đạo trích lập các quỹ; chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019.

Thanh toán cổ tức của năm 2018 bằng cổ phần

Số lượng cổ phần trả cổ tức tỷ lệ 8%: 3,292,480CP

Công ty đã thông báo sau đó thực hiện chi trả cổ tức 2018 bằng cổ phần cho cổ đông, người góp vốn vào ngày 30/5/20/
2      18/NQ-ĐHĐCĐ 15/7/2019 Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc mở rộng hạn mức mua cổ phiếu quỹ hàng năm HĐQT đã ban hành Nghị quyết v/v điều chỉnh hạn mức mua cổ phiếu quỹ năm 2019 là 9,9 tỷ đồng. Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch mua lại cổ phần năm 2019, Công ty đã thực hiện mua cổ phiếu quỹ với tổng giá trị là:9,865,800,000/9,900,000,000 đồng.

PHẦN II: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG 2020

I. Mục tiêu 2020: Được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020 với lợi nhuận trước thuế: 38 tỷ đồng .

II. Phương hướng:

 1. Đầu tư:
 • Lựa chọn các kênh đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả nhất vào các khoản đầu tư an toàn;
 • Quản lý tốt phần vốn đã đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết.
 1. Dịch vụ:
 • Tận dụng cơ hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đặc biệt chú trọng đến những hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống BIDV.
 1. Chú trọng phát triển sản phẩm mới;
 2. Tiếp tục quyết liệt xử lý dự án bất động sản phục vụ cán bộ BIDV;
 3. Phấn đấu trả cổ tức năm 2020 là 7%.

III. Giải pháp

 1. Hội đồng quản trị
 • Chỉ đạo sát sao các hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Đưa ra các giải pháp, ý tưởng mở rộng hoặc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 1. Ban điều hành
 • Bám sát các chỉ đạo của HĐQT, triển khai và nâng cao hiệu quả từng hoạt động nghiệp vụ;
 • Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành các đơn vị phòng ban, kịp thời khuyến khích, điều chỉnh khi cần thiết.
 • Tìm kiếm các dự án mới an toàn, hiệu quả mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn tồn đọng về dự án Bất động sản 508.
 1. Các phòng/đơn vị/chi nhánh trực thuộc Công ty
 • Tập trung, bám sát, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu/nhiệm vụ được giao;
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Tìm kiếm và đề xuất các dự án/nghiệp vụ mới cho Công ty.

 

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và mục tiêu phương hướng năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

 

Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Ban điều hành;

- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

(Đã ký)

 

 

Hà Trung Nghĩa

 

BÌNH LUẬN CỦA BẠN