29/06/2022 Kỷ Niệm 15 Năm Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

Thông báo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

12:39 01/10/2018
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 36/2018/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  27  tháng 03 năm 2018    

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

        

    Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 24/3/2018, tại Tầng 21 Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực đã diễn ra thành công tốt đẹp với thành phần và nội dung như sau:

 1. Hình thức tổ chức Đại hội: họp tập trung
 2. Thành phần tham dự Đại hội:

Thành phần chính tham dự đại hội gồm có:

 • 64/69 cổ đông của Công ty (chiếm 96,18% số cổ phần có quyền biểu quyết) trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (vắng 05 cổ đông);
 • Hội đồng quản trị Công ty;
 • Ban kiểm soát Công ty;
 • Ban điều hành;
 • Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
 1. Các tờ trình, báo cáo tại Đại hội:

Đại hội đã được nghe và thảo luận các báo cáo và tờ trình:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động Công ty năm 2017 của Tổng giám đốc;
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 của HĐQT;
 • Báo cáo kết quả thực hiện sứ mệnh của Công ty và định hướng phát triển 2018-2022, tầm nhìn 2030 của HĐQT;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 • Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017;
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018;
 • Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 • Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT, BKS Công ty;
 • Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.
 1. Các ý kiến tham gia tại Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Hoàng cảm ơn các cổ đông có mặt và yêu cầu Ban tổ chức Đại hội liệt kê các Cổ đông vắng mặt và lý do vắng mặt báo cáo Hội đồng quản trị và Ban thường vụ Công đoàn BIDV để xem xét về ý thức trách nhiệm của người đại diện cổ đông các đơn vị này.

Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Hoàng ôn lại lịch sử thành lập Công ty, những năm tháng khó khăn của những năm đầu Công ty mới thành lập, tuy nhiên, những cán bộ BIDV được cử sang giữ các vị trí chủ chốt tại Công ty không lùi bước đầu hàng, chấp nhận thực tế và quyết tâm vượt qua khó khăn.

Danh mục ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của NIAD hiện nay khá nhiều, lên đến 61 ngành nghề, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, Công ty đã ý thức được sứ mệnh của mình là “chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên công đoàn và người lao động BIDV”, cố gắng tìm kiếm lợi nhuận từ nhiều ngành nghề khác nhau, dù chỉ tạo ra 1 đồng lợi nhuận cũng làm, với tâm thức: tìm từng đồng lợi nhuận để bù lỗ, nuôi sống bộ máy và thực hiện trách nhiệm với cổ đông, người góp vốn.

Giờ đây, sau hơn 10 năm nhìn lại, NIAD đã vượt qua khủng hoảng, không những thế còn hoàn thành Sứ mệnh với cổ đông, người góp vốn với tổng mức cổ tức chi trả gần 50%, đặc biệt 5 năm gần đây, cổ tức luôn cao hơn mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng 12 tháng.

Xuất phát từ thực tế và yêu cầu quản trị điều hành, Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành soạn thảo và đã thống nhất ban hành Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2018-2022, tầm  nhìn 2030, theo đó, Công ty sẽ tập trung phát triển để trở thành một công ty cung ứng các nguồn lực phục vụ cho hoạt động ngân hàng (như đúng tên gọi của Công ty: Ngân Lực).

Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Hoàng nhắc nhở Ban điều hành Công ty: quyết tâm thay đổi phong cách làm việc, vận động theo đúng cơ chế thị trường, tích cực quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của Công ty đến từng đơn vị, chi nhánh BIDV và từng người lao động BIDV.

Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Hoàng tin tưởng rằng: cùng với sự ủng hộ của toàn Hệ thống BIDV, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực sẽ đạt được các mục tiêu đề ra, thực hiện tốt hơn nữa Sứ mệnh của Công ty đối với đoàn viên công đoàn, người lao động BIDV.

Thông qua Đại hội, Chủ tịch HĐQT Trần Xuân Hoàng kêu gọi tất cả cổ đông, người góp vốn tin tưởng và ủng hộ Công ty, giới thiệu và thông tin cho Công ty về các dịch vụ mà BIDV thuê ngoài để Công ty được tham gia với tư cách là một đối tác có đủ năng lực và đáng tin cậy.

Chủ tịch HĐQT chúc các đại diện cổ đông tham dự Đại hội dồi dào sức khỏe, tích cực giúp đỡ, ủng hộ Công ty phát triển, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Các Cổ đông và đại diện Cổ đông ghi nhận và đánh giá cao kết quả Công ty đạt được trong những năm qua, mong muốn Công ty nỗ lực hơn nữa để đạt được mục tiêu đã đề ra.  

 1. Phần biểu quyết:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với tỷ lệ tán thành 100% cho cả 6 nội dung (cụ thể tại Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2018):

 • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
 • Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017;
 • Thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018;
 • Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 • Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
 • Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Trên đây là kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, trân trọng thông báo để toàn thể cổ đông, người góp vốn được biết!

 

Nơi nhận ( bản):

- Cổ đông, người góp vốn;

- Ban Lãnh đạo BIDV;

- HĐQT, BKS;

- Ban TGĐ;

- Website (để đăng);

- Lưu: HĐQT.

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Hà Trung Nghĩa

YOUR COMMENT
Bo cong thuong
Chính sách bảo mật thông tin |
Giấy phép kinh doanh số : 0102306332 cấp ngày : 28/07/2007 bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội
Người đại diện : ông Hà Trung Nghĩa