Thông báo thanh toán cổ tức năm 2018

27/05/2019

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC

Số: 145/TB-NIAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  15  tháng 5 năm 2019   

 

THÔNG BÁO

V/v. Thanh toán cổ tức năm 2018

 

I. TÊN TỔ CHỨC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực

 • Mã số doanh nghiệp: 0102306332
 • Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 6, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

II. NỘI DUNG THÔNG BÁO:

 • Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực;
 • Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 17/2019/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2019,

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực trân trọng thông báo về việc thanh toán cổ tức năm 2018 tới toàn thể cổ đông, Công đoàn cơ sở (CĐCS), người góp vốn (NGV) của Công ty như sau:

 1. Hình thức trả cổ tức: Trả bằng cổ phần của Công ty;
 2. Đối tượng: Cổ đông, người góp vốn có tên trong danh sách chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phần của Công ty năm 2018;
 3. Tỷ lệ thực hiện: 8% (cổ đông sở hữu 4500 cổ phần hiện hữu được chia thêm 360 cổ phần mới);
 4. Ngày chốt quyền nhận cổ tức: ngày 30/04/2019;
 5. Thời gian thực hiện: ngày 30/5/2019;
 6. Phương án xử lý số CP lẻ (nếu có): Số cổ phần trả cổ tức năm 2018 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ.
 7. Chuyển nhượng: Cổ phần được nhận từ cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng trong nội bộ BIDV.
 8. Hình thức theo dõi cổ phần: Công ty sẽ theo dõi cổ phần trả cổ tức của cổ đông, người góp vốn trên phần mềm của Công ty. Người góp vốn nào có nhu cầu in bổ sung cổ phần trả cổ tức trên giấy chứng nhận góp vốn (GCNGV) sẽ gửi GCNGV về Công ty. Những trường hợp còn lại, Công ty sẽ in bổ sung lên GCNGV khi có phát sinh (mua bán, chuyển nhượng cổ phần…).
 9. Cách thức thực hiện: Công đoàn cơ sở thực hiện đối chiếu, xác nhận trên Phiếu đối chiếu (Chủ tịch CĐCS ký, đóng dấu) sau đó gửi lại Công ty bản scan vào email codong@nganluc.vn hoặc gửi bản gốc về địa chỉ: Phòng KDTH - CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực: Tầng 6, số 263 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội chậm nhất ngày 29/5/2019 

        Sau thời hạn trên, Công đoàn cơ sở nào không gửi lại Phiếu đối chiếu, Công ty sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2018 cho NGV như thông tin đã gửi đối chiếu

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận cổ đông:

Hotline: (024)73044688 (số máy lẻ: 1), email: codong@nganluc.vn

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Cổ đông, CĐCS, NGV

- HĐQT, BKS (để báo cáo)

- Lưu VT, PKDTH

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  

(Đã ký)

 

 

Hà Trung Nghĩa

BÌNH LUẬN CỦA BẠN